News

Vrijwillige CO2-markt update – juli 2023

 • Amsterdam, Nederland
  • 2023-07-26
  • leestijd: 12 minuten
Aerial image of carbon neutral forest

In deze update bespreken we de laatste ontwikkelingen op de vrijwillige CO2-markt (VCM). Dit omvat markttrends, veranderingen in regelgeving, best practices en ontwikkelingen op het gebied van CO2-prijzen. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de huidige stand van zaken op de CO2-markt.

Korte samenvatting: markttrends & belangrijke ontwikkelingen

In de afgelopen maanden zijn de VCM en haar belanghebbenden – projectontwikkelaars, lokale gemeenschappen, verkopers en kopers – uitgedaagd om de kwaliteit, integriteit en transparantie van CO2-credits verder te waarborgen. Er is eens te meer duidelijk geworden dat CO2-credits hun belofte om CO2 te vermijden of uit de atmosfeer te verwijderen, moeten waarmaken.

Vooral projecten die zich richten op het 'terugdringen van de uitstoot door ontbossing en bosdegradatie' (REDD+) worden onder de loep genomen. Velen zijn het erover eens dat REDD+-projecten een van de meest efficiënte mechanismen zijn om bosgemeenschappen te financieren en de biodiversiteit te behouden, terwijl tegelijkertijd CO2 wordt vastgelegd. Om blijvende financiering en ondersteuning te garanderen, maakt de VCM-architectuur het mogelijk om updates aan de certificeringsmethodologieën door te voeren in overeenstemming met de best practices. Verra, de belangrijkste uitgever van REDD+ CO2-credits, heeft op 19 april 2023 een nieuwe ontwerpmethodologie voor REDD+-projecten gepubliceerd. Verra noemt dit de "belangrijkste herziening" van zijn werkwijze, omdat het de integriteit en kwaliteit van REDD+ credits wil herstellen.

Daarnaast hebben marktinstanties zoals de Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) en het Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) belangrijke aankondigingen gedaan die de kwaliteit van het aanbod en het effectieve gebruik van CO2-credits zullen beïnvloeden. Een van deze aankondigingen is de samenwerking tussen beide instanties op 20 juni 2023.

Hoewel het continu verbeteren van de huidige methodologieën belangrijk is, is het net zo belangrijk om de rol die credits hedendaags hebben te belichten. Trove Research heeft een gedetailleerd rapport gepubliceerd met een analyse van meer dan 4.000 wereldwijde bedrijven en het verband tussen emissieprestaties en het gebruik van CO2-credits. De conclusie is dat bedrijven die materiële hoeveelheden CO2-creditsgebruiken twee keer zo snel uitstoot reduceren dan bedrijven die geen CO2-credits gebruiken.

REDD+: het (on)belang van CO2-credits?

REDD+ projecten richten zich op het behoud en herstel van bossen die fungeren als vitale CO2-opslagplaatsen, die aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide absorberen en opslaan. Bossen spelen een cruciale rol in het beperken van klimaatverandering door CO2 uit de lucht te halen en op te slaan in hun biomassa en de bodem. REDD+ initiatieven pakken ontbossing en degradatie aan, behouden waardevolle ecosystemen en verminderen de CO2-uitstoot, terwijl ze financiële stimulansen bieden voor bosbehoud. Dit komt de lokale gemeenschappen en de inheemse bevolking ten goede.

Deze projecten dragen niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen overeengekomen in het Parijs akkoord, maar bevorderen ook het behoud van biodiversiteit, beschermen stroomgebieden en vergroten de veerkracht tegen klimaatverandering. Bovendien bevorderen ze milieubescherming en bieden ze sociale en economische voordelen aan gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen. Over het algemeen spelen REDD+-projecten een essentiële rol in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering door natuurlijke CO2-opslagplaatsen te behouden en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet.Bezoek onze projectpagina voor een voorbeeld van hoe projecten de doelen van de Overeenkomst van Parijs kunnen ondersteunen. Verken de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN die zij onderschrijven en ontdek hun impact die verder gaat dan het planten van bomen.

luchtfoto van regenwoud van Regreener-project

In de afgelopen maanden heeft onderzoek van onder andere The Guardian naar voren gebracht dat verschillende REDD+-credits geen echte CO2-emissiereducties vertegenwoordigen. De consensus over de recente kritieken op REDD+-projecten binnen de CO2-markt bestaat uit twee elementen:

 1. Het belang van bescherming en behoud van bossen is essentieel. Hoewel CO2-credits onvolmaakt zijn, zijn ze noodzakelijk. De waarheid is genuanceerd: om de catastrofale opwarming van de aarde te voorkomen, moeten credits een van de instrumenten in ons arsenaal zijn.Als je geïnteresseerd bent in het verkrijgen van koolstofkredieten, bekijk dan hier onze koolstofkredietpagina.
 2. Constructieve feedback en kritiek zijn essentieel om bestaande methodologieën te verbeteren, innovatie te bevorderen en de impact te maximaliseren. Dit geldt voor REDD+-projecten, maar ook voor andere klimaatoplossingen, zowel natuur- als technologiegericht.

Core Carbon Principles door de IVCCM

Om de lat voor CO2-credits hoger te leggen en een groter gevoel van transparantie binnen de vrijwillige CO2-markt te bevorderen, heeft de ICVCM een belangrijke stap voorwaarts gezet met de introductie van de Core Carbon Principles (CCP's) en het Program-level Assessment Framework (beoordelingskader op programmaniveau). Deze initiatieven hebben als doel strenge criteria vast te stellen voor CO2-credits en zo een hoge integriteit en duurzaamheid te bevorderen. De CCP's zijn ontwikkeld met waardevolle input van talloze organisaties in de vrijwillige CO2-markt. Ze stellen fundamentele principes vast op basis van de nieuwste wetenschap en beste praktijken, om te waarborgen dat CO2-credits een echte en verifieerbare impact hebben op het klimaat.

Met als hoofddoel vertrouwen te creëren en investeringen in effectieve klimaatoplossingen te stimuleren, bieden de CCP's een universeel herkenbare standaard voor CO2-credits met hoge integriteit, ongeacht hun herkomst, type of uitgifteprogramma. Hierdoor wordt verwarring geëlimineerd en marktfragmentatie overbrugd, waardoor kopers het vertrouwen krijgen dat hun investeringen projecten ondersteunen die een echte en significante impact hebben op het verminderen van emissies. Met deze consistente benchmark ontstaan er meer investeringsmogelijkheden en wordt de financiering van essentiële klimaatinitiatieven op grote schaal versneld.

Foto van zaailingen

Om het CCP-label te krijgen, moeten CO2-credits grondig worden beoordeeld en voldoen aan strenge criteria voor klimaat-, milieu- en sociale integriteit, vastgesteld door de Integrity Council. Zowel het CO2-certificeringsprogramma dat de credits uitgeeft, als het specifieke projecttype en de bijbehorende methodologie moeten aan deze normen voldoen, zoals uiteengezet in het CCP en het beoordelingskader. Alleen na een succesvolle beoordeling van beide aspecten ontvangen de CO2-credits het CCP-label, wat hun hoge niveau van integriteit en geloofwaardigheid bij het bevorderen van klimaatoplossingen bevestigt.

De CCP's bevatten aanvullende criteria waaraan CO2-credits moeten voldoen om als integer te worden beschouwd. Naast de eisen op het gebied van transparantie en duurzame ontwikkeling, specificeren de CCP's dat carbon credits aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 1. Additioneel: de emissiereducties en -verwijderingen die met de credits worden gefinancierd, moeten worden gegenereerd door projecten die zonder de financiering met CO2-credits niet zouden hebben plaatsgevonden.
 2. Permanent: het effect van de emissiereducties en -verwijderingen moet blijvend zijn en mag in de toekomst niet kunnen worden teruggedraaid.
 3. Robuust en conservatief gemeten: de kwantificering van emissiereducties en -verwijderingen moet nauwkeurig en conservatief worden gemeten, om de geloofwaardigheid te waarborgen en overschattingen te voorkomen.
 4. Slechts eenmaal geteld: de CO2-credits mogen niet dubbel worden geteld, zodat de geclaimde emissiereducties slechts aan één entiteit worden toegeschreven.
 5. Ondersteuning van de overgang naar Net Zero: de gefinancierde projecten moeten bijdragen aan de algehele overgang naar een toekomst met netto nul emissies. De projecten mogen geen activiteiten bestendigen of ondersteunen die onverenigbaar zijn met het bereiken van een netto nul-emissiedoel.Als je niet zeker weet wat Net Zero betekent en hoe het verschilt van CO2-neutraliteit, lees dan onze blog hier.

De CO2-certificeringsprogramma's moeten aan de volgende criteria voldoen:

 1. Sterke governance: ze moeten sterke bestuurspraktijken hanteren om de algehele kwaliteit en integriteit van de uitgegeven CO2-credits te waarborgen.
 2. Gebruik van een register: een uniek register moet worden gebruikt om elk CO2-credit te identificeren en te volgen, vanaf de uitgifte tot aan de afboeking of annulering, wat de transparantie en verantwoordingsplicht ten goede komt.
 3. Onafhankelijke verificatie: de geclaimde emissiereducties en -verwijderingen moeten worden geverifieerd door onafhankelijke deskundigen om hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te bevestigen.
Partnership tussen ICVCM en VCMI
De samenwerking tussen het ICVCM en de VCMI opent de weg voor een geïntegreerd raamwerk voor marktintegriteit. Dit raamwerk zal bedrijven in staat stellen om aanzienlijk bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. De focus zal liggen op kritieke elementen, waaronder:

1. De waardeketen CO2-vrij maken: bedrijven zullen worden aangespoord om prioriteit te geven aan het CO2-vrij maken van hun waardeketen door te investeren in schone energie, duurzaam transport en milieuvriendelijke industriële processen.

2. Benadrukken van de aanvullende rol van hoogwaardige credits: de rol van hoogwaardige carbon credits in een geloofwaardige klimaatstrategie van bedrijven zal worden verduidelijkt door middel van duidelijke richtlijnen. De Core Carbon Principles (CCP's) en VCMI Claims Code of Practice zullen wereldwijde standaarden vaststellen, die ervoor zorgen dat deze credits een reële en verifieerbare klimaatimpact creëren op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en beste praktijken.

3. Afstemming op het Klimaatakkoord van Parijs: bedrijven zullen worden aangemoedigd om zich te committeren aan gekwantificeerde en onafhankelijk gecontroleerde, - op wetenschap gebaseerde - emissiereductiedoelstellingen in lijn met de Klimaatakkoord van Parijs en het 1,5-gradenpad. Dit houdt in dat de rapportage-eisen en openbaarmakingsmechanismen moeten worden verbeterd en dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor het gebruik van CO2-credits van hoge kwaliteit bij het streven naar netto-nul-emissies.

Het is bewezen dat investeren in CO2-credits van hoge kwaliteit, indien aangevuld met wetenschappelijk onderbouwde interne reductie-inspanningen, de vooruitgang in de richting van de temperatuurdoelstelling van 1,5°C effectief kan versnellen. Deze credits maken ook essentiële financiële middelen vrij voor dringend noodzakelijke klimaatoplossingen die anders misschien niet haalbaar zijn. Door deze principes en praktijken te integreren, kunnen bedrijven een aanzienlijke en positieve impact hebben op de bestrijding van klimaatverandering en de wereld dichter bij de temperatuurbeperkingsdoelen brengen.

Trove Research: de waarde van carbon credits

Zoals eerder vermeld, heeft een recente analyse van Trove het belang van CO2-credits benadrukt. Volgens het recente rapport van Trove reduceren bedrijven die materiële gebruikers zijn van CO2-credits hun uitstoot twee keer zo snel als bedrijven die geen CO2-credits gebruiken.

De analyse onderzocht emissiegegevens van 4.156 bedrijven gedurende de afgelopen vijf jaar met behulp van het Trove Intelligence platform. Uit het onderzoek kwam een opvallende trend naar voren: bedrijven die een 'materiële' hoeveelheid CO2-credits gebruikten, vertoonden een snellere emissiereductie dan bedrijven die deze credits niet gebruikten. Deze trend was consistent in alle tijdsperioden, vrijwel alle sectoren en regio's, zelfs wanneer verschillende drempelwaarden voor het gebruik van 'materiële' credits in overweging werden genomen.

Bovendien bleken bedrijven die 'zwaardere' gebruikers van credits waren, gemiddeld sneller CO2-vrij te worden dan 'lichtere' gebruikers. Ook lieten bedrijven die credits met een hogere integriteit of hogere prijs gebruikten, snellere emissiereducties zien, hoewel deze correlatie iets zwakker was vergeleken met andere patronen.

Verdeling van geannualiseerde scope 1 & 2 emissieverandering (%)

De bevindingen weerleggen het idee dat bedrijven die CO2-credits kopen simpelweg een 'vrijbrief' krijgen om te vervuilen. In plaats daarvan suggereren ze dat de vrijwillige aankoop van CO2-credits bedrijven stimuleert om hun emissiereductie-inspanningen te versnellen. Door een prijskaartje aan hun uitstoot te hangen via de aankoop van credits, creëren bedrijven een jaarlijkse kasuitgave die hen motiveert om kosten te besparen en de business case voor emissiereductie-initiatieven te versterken in hun budgetgoedkeuringsprocessen.

Bedrijven die CO2-credits kopen, tonen waarschijnlijk een serieuze toewijding aan het aanpakken van hun klimaatimpact en hebben goed ontwikkelde emissiereductiestrategieën, samen met CO2-credits.

Uiteindelijk geeft de analyse aan dat, hoewel het van essentieel belang is om de -creditkwaliteit in de loop van de tijd te verbeteren, CO2-credits bedrijven effectief kunnen helpen bij het verminderen van hun uitstootimpact en bevorderen van een vermindering van hun totale CO2-voetafdruk.

CO2-markt prijsontwikkelingen

In de afgelopen vijf jaar heeft de VCM een opmerkelijke expansie doorgemaakt. In 2022 heeft de markt ongeveer 1,3 miljard dollar aan investeringen aangetrokken, wat zal resulteren in een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 161 miljoen ton. De stijgende prijzen van CO2-credits hebben een tweeledige betekenis:

 1. Emissiereductie stimuleren: hogere CO2-creditprijzen resulteren in een hogere kostenpost voor bedrijven die betalen voor hun uitstoot. Dit creëert een sterkere stimulans voor bedrijven om hun eigen CO2-uitstoot sneller te verminderen. Als de kosten van CO2-uitstoot stijgen, wordt het financieel voordelig voor bedrijven om te investeren in schonere en duurzamere praktijken, technologieën en processen. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan versnelde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.
 2. Financiering van klimaatactie stimuleren: stijgende CO2-creditprijzen trekken meer financiering aan voor klimaatprojecten. Naarmate de prijzen stijgen, wordt het potentiële rendement op investeringen aantrekkelijker voor zowel investeerders als bedrijven. Hierdoor vloeit er meer kapitaal naar een groter aantal klimaatactie-initiatieven. Deze projecten kunnen dan ambitieuzer en innovatiever worden, omdat hogere inkomsten uit CO2-credits grootschaligere en meer baanbrekende inspanningen mogelijk maken. Dit vliegwiel stimuleert de ontwikkeling van effectieve oplossingen om de klimaatuitdagingen op grotere schaal aan te pakken.

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de prijs van koolstofkredieten

Ondanks indrukwekkende vooruitgang vertraagde de groei van de VCM in 2022, vermoedelijk als gevolg van de impact van de invasie in Oekraïne. Desondanks bleven de gemiddelde prijzen van verschillende technologietypes op de CO2-markt aanzienlijk hoger dan het vijfjaarlijkse gemiddelde.

Met de recente daling lijkt de markt op zoek te zijn naar een nieuw evenwicht. Het onderzoek naar REDD+ heeft ook geleid tot een herziening van de CO2-prijzen voor alle projecttypen. In juni was er een licht marktherstel merkbaar, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dit de komende maanden zal aanhouden.

Bron: ©Trove Research 2023

Interessant is dat naast Nature-Based Solutions (NBS) verwijderings-credits, community-based projecten zoals efficiënte kookstellen naar voren zijn gekomen als een relatief stabiele en veerkrachtig projecttype. Deze observatie, samen met vraag- en aanbodpatronen, duidt op een groeiende voorkeur voor projecten die nevenvoordelen bieden, verder dan alleen CO2-impact. Al met al blijkt dat marktdeelnemers steeds meer interesse tonen in het ondersteunen van projecten die naast hun CO2-impact ook positieve sociale en milieueffecten hebben.

Bron: ©Trove Research 2023

Wil je deze ontwikkelingen bespreken?

Als je contact wilt opnemen om deze ontwikkelingen te bespreken, Klik dan hier of plan een afspraak in. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich hieronder aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ons recent gepubliceerde positieve klimaatnieuws voor wat motiverend nieuws om je dag op te vrolijken!

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact