KLIMAATPROJECT

Productie van windenergie in Chili

 • Vermijden van uitstoot
 • Coquimbo Regio, Chili
 • Leestijd: 4 minuten

Project beoordeling

CO₂ impact

Biodiversiteit voordelen

Socio-economische voordelen

Data transparantie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Project impact tot nu toe

200 ton

CO₂ gecompenseerd

In het kort

Het Cururos Wind Farm Project heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen door hernieuwbare energie op te wekken en dit aan het lokale elektriciteitsnet in de regio Coquimbo in Chili te leveren. Het gaat hierbij om de implementatie van twee windparken, genaamd 'El Pacifico' en 'La Cebada', met een totaal geïnstalleerd vermogen van 109,6 MW en een gemiddelde opwekking van 290 GWh per jaar. Het windmolenpark is aangesloten op het Central Interconnected System (SIC). De realisatie van het project creëert banen voor lokale bewoners tijdens de bouw en houdt de werkgelegenheid in stand door de lopende operaties en voortdurend onderhoud. Het vergroot daarnaast de vaardigheden van werknemers, bouwt ervaring op in de sector en ondersteunt lokale ontwikkeling door nieuwe inkomstenstromen te genereren.

CO₂ impact

Dit project draagt aanzienlijk bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio door de overgang van op fossiele brandstof gebaseerde energieopwekking naar schone windenergie. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van het land van fossiele hulpbronnen verminderd. Het verlaagt daarnaast de uitstoot van vervuilende stoffen zoals zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en fijnstof, die normaal gesproken vrijkomen bij de verbranding van de fossiele brandstoffen. Het project verwacht de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot met 197.424 ton te verminderen en een totaal van 1.381.968 ton CO2 te bereiken gedurende de 7-jarige credit periode van het hernieuwbare project.

Biodiversiteit voordelen

De milieueffecten van het project worden als minimaal beschouwd, omdat het geen schade toebrengt aan de lokale dierenpopulaties of de omgeving. De lokale autoriteiten hebben een grondige impactevaluatie uitgevoerd in de regio en hebben de populaties van flora en fauna nauwlettend gemonitord. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er geen bedreigde diersoorten in het projectgebied zijn en dat het project geen schade toebrengt aan gebieden waar dergelijke diersoorten voorkomen.

Na de bouwrealisatie zal er een plan worden uitgevoerd om de lokale omgeving te herbebossen met inheemse soorten, wat bijdraagt aan het herstel van het land en de ecosystemen. Daarnaast zal de bestaande vegetatie zorgvuldig worden beschermd, herbeplant of verplaatst indien nodig, om verdere bodemerosie en instabiliteit van het aanwezige grondwater te voorkomen.

Socio-economische voordelen

Het project zet sterk in op het stimuleren van lokale ontwikkeling en creëert nieuwe bronnen van directe en indirecte inkomsten voor de lokale gemeenschappen. Dit geldt zowel tijdens de bouw- en realisatiefase als gedurende de voortdurende operaties en het onderhoud. Het zet zich daarnaast in voor een actieve kennisoverdracht, technologische vooruitgang en zelfredzaamheid door de vaardigheden van de betrokken medewerkers te versterken.

De nauwe betrokkenheid van het project met de lokale gemeenschap speelt een essentiële rol bij het inspireren van jongeren om carrières na te streven die hen in aanmerking laten komen voor andere hernieuwbare projecten in de regio. Dit draagt bovendien bij aan het opbouwen van expertise binnen de sector, het versterken van lokale institutionele capaciteiten en het vergroten van het vertrouwen van lokale investeerders in deze technologie.

Projectfoto's

Location of the project

Project verificatie

Gold Standard

Dit project is geverifieerd door Gold Standard. Gold Standard werd in 2003 opgericht door WWF en andere internationale NGO's. Het is een vrijwillig koolstofcompensatie programma dat gericht is op het bevorderen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en dat ervoor zorgt dat projecten ten goede komen aan de omliggende gemeenschappen. Het keurmerk wordt toegekend en beheerd door de Gold Standard Foundation, een non-profit organisatie.

United Nations' Sustainable Development Goals

Je bijdrage voor Regreener wordt direct ingezet voor projecten die in lijn zijn met de United Nations Sustainable Development Goals. De volgende duurzame ontwikkelingsdoelen zijn bij dit project van toepassing:

Signpost

Start taking climate action

Simple and effective climate solutions for your business

explore options